Om fonder & emissioner

En fondemission stora likheter med en aktiesplitt, aktieägaren får sitt innehav fördelat på fler aktier. En del av företagets intjänade vinstmedel omvandlas dock samtidigt till aktiekapital. I praktiken innebär detta ingen skill nad för aktieägaren som ändå har tillgodoräknat sig sin andel av de totala egna kapitalet. Om en fondemission genomförs till villkoret 1:2 betyder det att för två gamla aktier får aktieägaren en ny aktie dvs 2 aktier blir 3. 


Anledningen till att fondemissioner genomförs kan vara att företaget önskar knyta en del av kapitalet fastare. Split och fondemission är okomplicerade så till vida att aktieägarna inte behöver ställa upp med nytt kapital. Antalet aktier på deras VP-konton (eller depåer) ökar utan att någon speciell bevakning eller åtgärd behöver vidtas. 


Ibland inträffar det att aktieägaren inte har aktier som är jämnt delbara med villkoren för fondemissionen, då uppstår delrätter. Exempel: Aktieägaren har 37 aktier och aktien sb delta i en fono emission där en ny aktie ges för två gamla (fondemission 1:2). För 36 aktier får aktieägaren 18 nya aktier och har totalt 54 aktier. Den 37:e aktien räcker inte för en ny aktie i fondemissionen. Den 37:e aktien ger en delrätt i fondemissionen som aktieägaren kan sälja. Handel med enstaka delrätter är kostsamma för de flesta aktieägare eftersom banker och fondkommissionärer tar ut ett minimicourtage vid varje transaktion. För att underlätta hanteringen av antal aktier brukar bolagsstämman, samtidigt med beslutet emissionen, besluta att udda delrätter säljs på marknaden och pengarna för dessa sätts in på aktieägarens avkastningskonto (eller den depå som aktieägaren angivit). 

Läs mer om att låna pengar utan säkerhet eller om hedgefonder